Wycena nieruchomości, kto ją wykonuje?

photo

Zgodnie z ustawą wycena nieruchomości może być przeprowadzona jedynie przez osobę która jest rzeczoznawcą majątkowym. Rzeczoznawca majątkowy- to osoba fizyczna  posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

 

 

 

Rzeczoznawcą majątkowym według ustawy może zostać osoba która :  

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych

- nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom , za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz za przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa mające znaczenie na wykonywany zawód,  

- uzyskała tytuł magistra na studiach prawniczych, ekonomicznych bądź technicznych  

- ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości  

- odbyła praktykę zawodową  

- uzyskała ocenę pozytywną z egzaminu kwalifikacyjnego

 

Po spełnieniu powyższych wytycznych osoba zostaje wpisana do rejestru rzeczoznawców majątkowych i nabywa prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Wycena nieruchomości oraz wycena nieruchomości gruntowych przeprowadzona musi być  przez rzeczoznawcę według ustalonego prawa oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i ze starannością właściwą dla tych czynności.

 

Rzeczoznawca ustawowo jest zobowiązany do ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji gdyż każda wycena nieruchomości musi być poprzedzona analizą rynku nieruchomość. Rzeczoznawca musi znać jakie są uzyskiwane ceny, stawki czynszów oraz warunki zawierania transakcji.

 

Rzeczoznawca który nie dopełni swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej i mogą na niego być orzeczone następujące  kary:  

- Upomnienie

- Nagana  

- Zawieszenie uprawnień zawodowych na okres 6 mc do 1 roku  

- Zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu  

- Utratę uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ich ponowne przyznanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.

photo

Sprawdź księgę wieczystą

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
/ /
rssSubskrybuj kanał RSS Co to jest?